Balaam și Balaamismul

22 aug.
Balaam și Balaamismul
Balaam fiul lui Beor din Petor, un ținut muntos din răsăritul Eufratului, cunoscut ca Vraci (ghicitor) și uneori numit proroc, este un produs al împărăției lui Nimrod, vrajitor care se ocupa cu blestemul (pe bani) și cu ghicirea.

Balaam făcea parte dintr-o familie nobilă, tatăl lui Beor fiind una din marele căpeteni ale ținutului Petor.

Cuvîntul Balaam vine dintr-o rădăcină a cuvîntului evreiesc  Bi-Awm (Arzătorul), sau cel care arde.

În acordanță cu Cartea Dreptului, Balaam era căpetenia vrăjitorilor lui faraon în timpul robiei Ysraeliților, avînd ca subordonați doi mari magicieni ai timpului, Iane și Iambre.

După cum* Iane şi Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot aşa şi oamenii** aceştia se împotrivesc Adevărului, ca unii care sunt stricaţi la minte şi osîndiţi♦ în ce priveşte credinţa.( 2 Tim 3:8)

Totuși se pune întrebarea, de ce YaHWeH sa folosit de acest ghicitor?  Nu avea YaHWeH pe Moise ca proroc? Și totuși a folosit un vas de ocară în fața Lui, dar renumit și cinstit, chiar temut de mulți împărați.

Balaam era un închinător a lui YaHWeH, dar nu și un slujitor, el se temea de YaHWeH din pricina minunilor pe care YaHWeH le-a desfășurat cu Ysrael în Egipt. Sistemul de închinare a lui Balaam era un sistem mixt.

Recunoștea că YaHWeH este cel Atotputernic și se pleca cu fața la pămînt înaintea lui YaHWeH, dar lucra cu descîntece și vrăji după ocupația pe care o practica.

Balaam a văzut că יהוה YaHWeH găseşte cu cale să binecuvînteze pe Israel şi n-a mai alergat ca în celelalte rînduri* la descîntece; ci şi-a întors faţa spre pustiu. (Numeri 24:1)

Balaam  chiar fiind închinător lui YaHWeH, nu asculta de YaHWeH:  Porunca pe care a primit-o de la YaHWeH suna precis: să nu te duci și să nu blastămi.

יהוה YaHWeH a zis lui Balaam: „Să nu te duci cu ei; şi nici să nu blestemi poporul acela, căci* este binecuvîntat.” (Numeri 22:12)

Ascultarea lui Balaam a fost doar în urma strîmtorări și a pedepsei care era gata să cadă peste el:

יהוה YaHWeH a deschis* ochii lui Balaam, şi Balaam a văzut pe Îngerul lui יהוה YaHWeH stînd în drum, cu sabia scoasă în mînă. Şi s-a plecat** şi s-a aruncat cu faţa la pămînt. Îngerul lui יהוה YaHWeH i-a zis: „Pentru ce ţi-ai bătut măgăriţa de trei ori? Iată, Eu am ieşit ca să-ţi stau împotrivă, căci drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare*, înaintea Mea.                            

Măgăriţa M-a văzut şi s-a abătut de trei ori dinaintea Mea; dacă nu s-ar fi abătut dinaintea Mea, pe tine te-aş fi omorît, iar pe ea aş fi lăsat-o vie.” Balaam a zis Îngerului lui יהוה YaHWeH: „Am* păcătuit, căci nu ştiam că Te-ai aşezat înaintea mea în drum; şi acum, dacă nu găseşti că e bine ce fac eu, mă voi întoarce.” (Numeri 22:31-34)

Vedem acum că, Balaam este silit să facă ce poruncește YaHWeH, dar nu din dragoste pentru YaHWeH, ci silit de frica pedepsei. Moabiții pentru care lucra acum Balaam au fost frustați de dreptul de a intra în Adunarea lui YaHWeH.

Amonitul*  şi Moabitul să nu intre în Adunarea lui יהוה YaHWeH Cel Atotputernic, nici chiar al zecelea neam, pe vecie, pentru că* nu v-au ieşit înainte cu pîine şi apă, pe drum, la ieşirea voastră din Egipt, şi pentru că** au adus, pe preţ de argint, împotriva ta pe Balaam, fiul lui Beor, din Petor din Mesopotamia, ca să te blesteme.

Dar יהוה YaHWeH n-a voit să asculte pe Balaam; şi יהוה YaHWeH a schimbat blestemul acela în binecuvîntare, pentru că tu eşti iubit de יהוה YaHWeH. (Deut. 23:4-5 )

Moabiți au chemat pe cel ce blastămă și s-au ales cu blestemul, au recurs la un proroc renumit pentru a se pune la adăpost în umbra blestemului.

Ysraeliții pe de altă parte au fost înșelați și ademeniți prin învățătura lui Balaam ca să se dedea la curvie cu fetele lui Moab, lucru care pentru Ysraeliți a fost moartea a peste 24 de mii din elita oamenilor de război.

Israel locuia în Sitim*; şi poporul** a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. Ele au poftit* poporul la jertfele** dumnezeilor şi poporul a mîncat şi s-a închinat♦ pînă la pămînt înaintea dumnezeilor. Israel s-a alipit de Baal-Peor, şi יהוה YaHWeH S-a* aprins de mînie împotriva lui Israel.

יהוה YaHWeH a zis lui Moise: „Strînge* pe toate căpeteniile poporului şi spînzură pe cei vinovaţi înaintea lui יהוה YaHWeH în faţa soarelui, pentru ca să se întoarcă de la Israel mînia aprinsă** a lui יהוה YaHWeH”.
Douăzeci şi patru de mii au murit* loviţi de urgia aceea. (Numeri 25:1-4,9)

Balaam a fost inițiatorul închinări la DumneZeu- aici Baal Peor, DumneZeul Moabului.

În referința apocaliptică YaHWeH are ceva împotrivă- (împotriva ta).

Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo nişte oameni care ţin de învăţătura lui Balaam*, care a învăţat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel, ca să** mănînce din lucrurile jertfite idolilor şi♦ să se dedea la curvie. (Apoc.2:14)

Învățătura lui Balaam este numită Balaam-ism, aceasta constă în închinarea la idoli, si care este rampantă în sistemul Creștin, indiferent de nuanța sau coloratura dogmatică ce o profesează.

Curvia, mai cu seamă curvia spirituală, este o problemă între cei ce practică o credință bazată pe teologia trinității și a numelor păgîne, fără Legea lui YaHWeH.

Bisericile Creștine și mișcările Mesianice în marea lor majoritate sunt afectate de acest sistem Balaamic de închinare la idoli și curvie Spirituală, prin propovăduirea unor dogme fără principiul scriptural, ca: sedur, kippa, isus, botez trinitar, craciun, paște, sfinți mai mari și mai mici, raiul după moarte, cruce, harul creștin, anularea Legii și multe altele. Toate acestea și altele sînt incluse in sistemul lui isus, idolul creștinismului și al mesianismului.

Să nu uităm, Balaam era proroc dar și ghicitor (vrajitor), se închina lui YaHWeH dar și descînta (vrăjea). Religia mixtă a Balaamismului este Yudaism amestecat cu păgînism, din care a rezultat Creștinism, și pe de altă parte Yudaismul mixat cu Creștinism, din care a rezultat Mesianism.

Care este diferența dintre Idolul numit isus la care se închină Creștinii și idolul isus al Mesianicilor??
Care este diferența între DumneZeul Ortodocșilor și DumneZeul Evanghelicilor??
Ce diferență este între Trinitatea Catolică și cea Ortodocsă??

Oricum, fiecare Biserică Creștină îl are pe isus al ei…. Pe DumneZeul ei și Duhul ei, care mai spun că e și Sfînt…aceste aspecte le putem vedea chiar si prin acel isus din imagini, cu care se afiseaza fiecare cult, si care difera prin infatisare, dupa Cultul sau Biserica din care fac parte.

Toate aceste dogme păgîne = Creștine,  au ca rezultat, închinarea la demoni, prin însăși înșelăciunea propagată de Balaamism, prin prorocii mincinoși și învățători mincinoși. Tot ce se numește Creștin, practică această învățătură Balaamică, de inchinare la idoli și curvie la propriu ori la figurat.

Aceptarea Balaamismului  atrage după sine blestemul de data aceasta nu a lui Balaam ci a lui YaHWeH: Apoi va zice celor de la stînga Lui: „Duceţi-vă* de la Mine, blestemaţilor, în** focul cel veşnic care a fost pregătit diavolului♦ şi îngerilor lui! (Mat. 25:41)

Învățătura lui Balaam are în contextul ei anularea Legii (Torah), pentru că această învățătură, este învățătura a falsului Har, fără Legea lui YaHWeH, este calea mulțimii a celor ce umplu casele de curvie (bisericile), care iau ca bază doar credința, fără Lege:

Tu crezi că יהוה YaHWeH este UNUL şi bine faci; dar şi* dracii cred… şi se înfioară! (Iacov 2:19)

A crede și a nu face nimic (a nu lucra), este la fel cu credința dracilor. YaHWeH cere Lucru. Dacă analizăm pilda spusă de Yașua despre fii care Tatăl i-a trimis să Lucreze în via lui… denotă că YaHWeH vrea Lucru, nu doar vorbe. Lucru pe care-l vrea YaHWeH este  ASCULTAREA, în această ascultare este inclusă binecuvîntarea în urma păzirii poruncilor lui YaHWeH, deci Torah:  Binecuvîntarea*, dacă veţi asculta de Poruncile lui יהוה YaHWeH pe care vi le dau în ziua aceasta;   (Deut. 11:27 )

Sistemul religios promovat prin învățătura lui Balaam, prevede o mîntuire bazată doar pe credință-credința din inimă, lucru care este verosimil prin însăși dogma Balaamică a credinței fără Lege… Inima omului este nespus de rea și desnădăjduit de înșelătoare (Ierem. 17:9)

Cu o astfel de inimă ce fel de credință poate fi în ea? În contrast cu această credință Balaamică (în inimă) vine Credința dată Sfinților odată pentru todeauna.(Iuda 3)

Credința Sfinților nu este doar o simplă credință, un fel de a spune: eu cred: ci este exponentul unei Inimi noi și a unui DUH nou, după cum scrie : Vă voi spăla* cu apa cea curată şi veţi fi curăţaţi; vă voi curăţa** de toate spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri. Vă voi* da o inimă nouă şi voi pune în voi un Duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul* Meu în voi şi vă voi face să urmaţi Poruncile Mele, şi să păziţi, şi să împliniţi Legile Mele. (Ezechiel 36:25-27)

Duhul lui Balaam este duhul ghicirii și al descăntecului, care se manifestă astăzi cu precădere în Bisericile Creștine, Penticostalismul și Mesianismul sunt afectate in ce-a mai mare măsură de acest (aceste) duh al prorociei, tot așa este si cu sămbatarii, deorece și lor le place prorocia și descîntecul (borboroseala), pe care ei o numesc, vorbire în limbi in Numele Domnului.

Capitolul 2, din Cartea Faptele Apostolilor, este răstălmăcit pentru a susține ideia Balaamică a borboroselei (descîntec) și zic ei: noi vorbim în limbi îngerești – OARE?

YaHWeH este împotriva acestor lucruri, EL zice: Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo nişte oameni care ţin de învăţătura lui Balaam*, care a învăţat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel, ca să** mănînce din lucrurile jertfite idolilor şi♦ să se dedea la curvie. (Apoc. 2:14) 

Învățătura lui Balaam este împotriva Torah (Legea), rezumîndu-se doar pe credință fără a lucra nimic. Exponentul curviei (spirituale) din învățătura Balaamică, reflectă aspectul Religios corupt, prin Bani și favoruri materiale, sexuale și alte plăceri carnale, practicate de urmașii a acestei formațiuni uriașe, numită Biserica.

Curvia, în aspectul fizic si spiritual, este practicata in Biserici, Manastiri și formațiuni, ori cluburi bisericești, în toate aspectele bestiale ale orgiei Creștine (Păgîne), zicînd, că ei fac (Lucrarea domnului), ce place domnului=Baal.

În contextul spiritual prin Balaam-ism, această curvie spirituală este reflectată în însăși învățătura care o practică: Închinarea la imagini, idoli din inimă=isus, domnul, duhul, DumneZeu, etc.Distorsionarea Scripturilor în folosul spiritual dogmatic al Bisericii, și lipsa de reacție la tentația demonică prin închinare la idoli.

Bunii Creștini–mesianici se duc la Ierusalim în pelerinaj de inchinare la (sfîntul Mormînt), dovedind prin aceasta că se închină morților…sau sa aduca lumina sfanta, vizite la manastiri și așa zise locuri sfinte… cîți și-au plecat genunchii acolo și s-au închinat la moaste, morti, idolul isus (închipuire omenească) sau sfinți?

Dacă privim cu atenție Scripturile, Balaam și învățătura lui, asi are originea din Babilon … Apocalipsa spune că: Acolo unde locuiește Satana:  În adevăr, Babilonul este un locaș al dracilor…ori Biserica mamă = Curva cea mare și ficele ei protestante și neo protestante, se adapă din aceiași Cupă, din mîna Mămici lor. De aceia sunt ele într-o nebunie religioasă.

Avînd în vedere faptul că Balaam a lucrat la un sistem amăgitor pentru a pune o piatră de poticnire înaintea fiilor lui Ysrael…la fel și astăzi amăgirea Balaamică este un Duh de rătăcire de la Poruncile lui YaHWeH.

Balaamismul lucrează cu amăgirile Ne-Legiuirii (fără Lege), pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Să ne aducem aminte cum Îngerul i-a spus: drumul pe care mergi este un drum care duce la Pierzare.

Îngerul lui יהוה YaHWeH i-a zis: „Pentru ce ţi-ai bătut măgăriţa de trei ori? Iată, Eu am ieşit ca să-ţi stau împotrivă, căci drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare*, înaintea Mea.(Numeri 22:32.) 

Balaamismul este calea pierzării, calea celor mulți, pe acest drum este asigurat un loc în iad, pentru cine-l urmează. Balaam-ismul ca corespondent al Babilonului cel mare=Creștinismul, ține în robie pe cei căzuți prinși de război … acești prinși de război sunt toți cei capturați de Biserici, prin mijloacele de amăgire, prorocii, viziuni, vindecări, minuni, vorbiri în limbi, foloase etc.

Pentru toți acești captivi, YaHWeH face o strigare: Ieșiți din Babilon! (Isaia.48:20). Ieşiţi* din Babilon, fugiţi din mijlocul haldeilor! Vestiţi, trîmbiţaţi cu glas de veselie, daţi de ştire pînă la capătul pămîntului, spuneţi: „יהוה YaHWeH a răscumpărat** pe robul Său….

Dacă te consideri un rob a lui YaHWeH, ascultă glasul strigării cerești și grabnic ieși din Sistemul Religios Creștin, cît mai este încă vreme. Shalom Israel !!!                       

7 răspunsuri sa “Balaam și Balaamismul”

 1. Anonim august 22, 2014 la 7:05 pm #

  1. Yeshua nu este mort ca se ne inchinam mortilor.

  2. Yeshua este Cel prevestit mai ales in Isaia cap. 53, pe care evreii inca Il asteapta, caci nu au citit Tanach-ul.

  3. Yeshua nu a desfintat nimuc, decat a facut ca legile sa fie puse in inimile noastre asa cum s-a profetit prin Ieremia si sa ne mantuim prin credinta in El si prin fapte bineinteles.

 2. Anonim august 22, 2014 la 11:00 pm #

  Vorbire in limbi=bolboroseala? Va doresc sa aveti experienta botezului cu Duhul Sfant si vorbirii in limbi … apoi reveniti cu concluziile. Pace

 3. silvanus bogush august 24, 2014 la 1:08 am #

  Pentru : Anonim23 august 2014, 02:00
  Dorești să am (avem) experența DS.și avorbiri în limbi? serios : vreau să dau un citat din Isaia 8 :19. Dacă vi se zice însă: „Întrebaţi* pe cei ce cheamă morţii şi pe cei ce spun viitorul, care şoptesc** şi bolborosesc”, răspundeţi: „Nu va întreba oare un popor pe Cel Atotputernic al său? Va întreba el pe♦ cei morţi pentru cei vii?
  Îți răspunde unul care a experimentat timp de 30 de ani această înșelătorie demonică care imită pe Ruach haQuodesh, vorbire în limbi și alte manifestări zise de la DS.
  Păi cei ce zic că vorbesc în limbi îngerești …cu părere de rău vorbesc cu limbi demonice , niște bîiguituri, miorlăituri, sîsîituri toate atribuite DS. YAUE Cel Atotputernic a vorbit în vechime prin proroci și la sfîrșitul vremurilor prin Fiul dacă credem Scripturile Sfinte : citez evr 1: 1-3. După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rînduri* şi în multe chipuri, יהוה (YAUE),
  *Num. 12:6, 8
  2. la sfîrşitul* acestor zile, ne-a vorbit** prin Fiul pe♦ care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin♦♦ care a creat şi veacurile.
  Deci atenție!! Ne-a vorbit prin FIUL…Noi în Scripturi avem totul pe deplin ,nu ne lipsește nimic din ce avem nevoie pentru Mîntuire.
  Deci dacă vrei să cotezi 1 cor 14. sau fapte 2. prietene mai cercetează să vezi ce este ADEVĂRAT și ce nu CEi din fapte 2. au vorbit în LIMBI OMENEȘTI nu îngerești:
  Citez : Cum dar, îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut?
  Ceia ce a fost profețit prin Yoil a fost pentru un timp specific, pentru o audiență specifică și pentru împrejurări specifice: citez Yoil 2: 28- 32. După aceea* voi turna** Duhul Meu peste oricine-i Om; fiii♦ şi fiicele♦♦ voastre vor proroci, bătrînii voştri vor visa vise, şi tinerii voştri vor avea vedenii.

  29. Chiar şi peste robi şi peste roabe* voi turna Duhul Meu în zilele acelea.

  30. Voi face să se vadă semne* în ceruri şi pe pămînt: sînge, foc şi stîlpi de fum;

  31. soarele* se va preface în întuneric, şi luna, în sînge, înainte** de a veni ziua lui יהוה (YAUE), ziua aceea mare şi înfricoşată.

  32. Atunci oricine* va chema Numele יהוה (YAUE), va fi Mîntuit
  Unde este aici Vorbirea în limbi? Și dacă aceptînd idea de vorbire în limbi ! În ce fel de limbi? Limbi pe care nu le înțelege nimeni? Atunci nu ar fi ca unul care vorbește în vînt?
  Știu efectul acesta demonic numit (duh sfînt) anhilează mase întregi de oameni ne cunoscători de Scripturi și ușor de manevrat.
  Tu cînd vorbești în limbi …în ce Nume vorbești ? în numele idolului i-sus sau mărturisești Adevăratul Nume Yașua? Dacă nu mărturisești pe Yașua (yod-hay -wa-șin -ain) vorbești prin
  Duhul lui AntyhaMașia : citez : 1 ioan 4:3. şi orice* duh care nu mărturiseşte pe יהושע (Yașua) haMașiya nu este de la יהוה (YAUE), ci este duhul lui anti haMaşiya, de a cărui venire aţi auzit. El chiar** este în lume acum.
  Deci tu fără să ști vorbești prin duhul lui Șatan și fiind înșelat de el, tu crezi că de fapt ai DS.
  Nu te condamn și eu am fost unul din înșelați care credeau că au DS dar în schimb era un duh de amăgire. Eu m-am lepădat de acel așa numit duh sfînt …și mulțumesc lui YAUE că ma eliberat de această amăgire. Chemi tu Numele sfînt YAUE ? recunoști tu Legea(Torah) Lui?
  Păzești tu poruncile Lui? dacă nu ! Nu Duhul lui YAUE se manifestă în tine ci un alt Duh.

 4. Unknown august 24, 2014 la 1:08 am #

  Pentru : Anonim23 august 2014, 02:00Dorești să am (avem) experența DS.și avorbiri în limbi? serios : vreau să dau un citat din Isaia 8 :19. Dacă vi se zice însă: „Întrebaţi* pe cei ce cheamă morţii şi pe cei ce spun viitorul, care şoptesc** şi bolborosesc”, răspundeţi: „Nu va întreba oare un popor pe Cel Atotputernic al său? Va întreba el pe♦ cei morţi pentru cei vii?Îți răspunde unul care a experimentat timp de 30 de ani această înșelătorie demonică care imită pe Ruach haQuodesh, vorbire în limbi și alte manifestări zise de la DS. Păi cei ce zic că vorbesc în limbi îngerești …cu părere de rău vorbesc cu limbi demonice , niște bîiguituri, miorlăituri, sîsîituri toate atribuite DS. YAUE Cel Atotputernic a vorbit în vechime prin proroci și la sfîrșitul vremurilor prin Fiul dacă credem Scripturile Sfinte : citez evr 1: 1-3. După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rînduri* şi în multe chipuri, יהוה (YAUE),*Num. 12:6, 82. la sfîrşitul* acestor zile, ne-a vorbit** prin Fiul pe♦ care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin♦♦ care a creat şi veacurile.Deci atenție!! Ne-a vorbit prin FIUL…Noi în Scripturi avem totul pe deplin ,nu ne lipsește nimic din ce avem nevoie pentru Mîntuire. Deci dacă vrei să cotezi 1 cor 14. sau fapte 2. prietene mai cercetează să vezi ce este ADEVĂRAT și ce nu CEi din fapte 2. au vorbit în LIMBI OMENEȘTI nu îngerești:Citez : Cum dar, îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut?Ceia ce a fost profețit prin Yoil a fost pentru un timp specific, pentru o audiență specifică și pentru împrejurări specifice: citez Yoil 2: 28- 32. După aceea* voi turna** Duhul Meu peste oricine-i Om; fiii♦ şi fiicele♦♦ voastre vor proroci, bătrînii voştri vor visa vise, şi tinerii voştri vor avea vedenii. 29. Chiar şi peste robi şi peste roabe* voi turna Duhul Meu în zilele acelea.30. Voi face să se vadă semne* în ceruri şi pe pămînt: sînge, foc şi stîlpi de fum;31. soarele* se va preface în întuneric, şi luna, în sînge, înainte** de a veni ziua lui יהוה (YAUE), ziua aceea mare şi înfricoşată.32. Atunci oricine* va chema Numele יהוה (YAUE), va fi MîntuitUnde este aici Vorbirea în limbi? Și dacă aceptînd idea de vorbire în limbi ! În ce fel de limbi? Limbi pe care nu le înțelege nimeni? Atunci nu ar fi ca unul care vorbește în vînt?Știu efectul acesta demonic numit (duh sfînt) anhilează mase întregi de oameni ne cunoscători de Scripturi și ușor de manevrat.Tu cînd vorbești în limbi …în ce Nume vorbești ? în numele idolului i-sus sau mărturisești Adevăratul Nume Yașua? Dacă nu mărturisești pe Yașua (yod-hay -wa-șin -ain) vorbești prin Duhul lui AntyhaMașia : citez : 1 ioan 4:3. şi orice* duh care nu mărturiseşte pe יהושע (Yașua) haMașiya nu este de la יהוה (YAUE), ci este duhul lui anti haMaşiya, de a cărui venire aţi auzit. El chiar** este în lume acum.Deci tu fără să ști vorbești prin duhul lui Șatan și fiind înșelat de el, tu crezi că de fapt ai DS.Nu te condamn și eu am fost unul din înșelați care credeau că au DS dar în schimb era un duh de amăgire. Eu m-am lepădat de acel așa numit duh sfînt …și mulțumesc lui YAUE că ma eliberat de această amăgire. Chemi tu Numele sfînt YAUE ? recunoști tu Legea(Torah) Lui?Păzești tu poruncile Lui? dacă nu ! Nu Duhul lui YAUE se manifestă în tine ci un alt Duh.

 5. Anonim aprilie 14, 2015 la 9:10 pm #

  Unde trebuie sa merg pentru a iesi din mijlocul Babilonului?Aratati-ne calea, daca voi o cunoasteti.Caci in ziua aceea veti fi apucati de cate 10 straini de poalale hainelor voastre si va vor spune sa ai luati cu voi pentruca la voi este YAHWEH.Pentru ce nu spuneti cum se numeste credinta voastra?Sa putem cauta astfel adunarile dumneavoastre ca sa iesim si noi din Babilon si sa putem vesti astfel caderea lui.

 6. Ioan Olah aprilie 19, 2015 la 1:00 pm #

  Iesirea din Babilon este una spirituala si nici decum cum cred unii ca Babilonul este America de astazi, astfel ar fi simplu, … adunarile sunt cele care se aliniaza la Poruncile si randuiala lui Yahweh, cele care cheama numele sau, care fac parte din CRedinta data Sfintilor odata pentru totdeauna, iar daca cineva crede ca Mantuirea vine prin a face parte dintro anumita Biserica care se imbata din invataturile descrise in Apoc. 17 cu 2, se inseala amarnic, invocand numele unui fals Mantuitor-Isus, sau al Domnului Zeus nu inseamna altceva decat sa fi imbatat de Vinul[Invataturile] Curvei celei Mari…..Credinta vine prin a cere Intelepciune de la Yahweh, iar daca o vei cauta in adunarile Crestine, te vei trezi ca vei fi nevoit sa fi singur, cm de fapt au ajuns sa fie toti slujitori tatalui ceresc care nu s-au spurcat cu Paganism…

 7. Israel Shabbat Shalom aprilie 19, 2015 la 1:00 pm #

  Iesirea din Babilon este una spirituala si nici decum cum cred unii ca Babilonul este America de astazi, astfel ar fi simplu, … adunarile sunt cele care se aliniaza la Poruncile si randuiala lui Yahweh, cele care cheama numele sau, care fac parte din CRedinta data Sfintilor odata pentru totdeauna, iar daca cineva crede ca Mantuirea vine prin a face parte dintro anumita Biserica care se imbata din invataturile descrise in Apoc. 17 cu 2, se inseala amarnic, invocand numele unui fals Mantuitor-Isus, sau al Domnului Zeus nu inseamna altceva decat sa fi imbatat de Vinul[Invataturile] Curvei celei Mari…..Credinta vine prin a cere Intelepciune de la Yahweh, iar daca o vei cauta in adunarile Crestine, te vei trezi ca vei fi nevoit sa fi singur, cm de fapt au ajuns sa fie toti slujitori tatalui ceresc care nu s-au spurcat cu Paganism…

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: